Strona główna    Przeglądanie bazy    Rejestracja i logowanie

Kryteria wyszukiwania

Rodzaj:  Wynalazek    Słowa kluczowe:
Zgłoszenie nr: z dnia    Patent, prawo ochronne lub z rejestracji nr: z dnia
Tytuł:    Wydział:    Nr wewnętrzny:   
Branża:

Lista wyników spełniających zadane kryteria wyszukiwania

Lp. Nr wewn. Rodzaj Nazwa Uczelnia Opis Słowa kluczowe  
1. POLB/4wzor uzytkowyPrzystawka do napełniania worków przeciwpowodziowych piaskiemWMPrzystawka do napełniania worków przeciwpowodziowych piaskiem posiada zasobnik (1) do piasku (2), a pod nim siłownik z tłokiem (3), dozującym piasek (2) do worków (5). Przystawka do napełniania worków przeciwpowodziowych piaskiem przymocowana jest do przyczepy załadowczej. zobacz »
2. POLB/7wynalazekTor stabilizująco-chłodzący do brykietuWBiIŚ + WMPrzedmiotem zgłoszenia jest specjalnej konstrukcji tor stabilizująco-chłodzący do brykietu. Istotą rozwiązania będącego przedmiotem zgłoszenia jest zastosowanie do budowy jego prowadnic trzech specjalnej konstrukcji płaszczów wodnych (3, 12 i 13), będących przeponowymi wymiennikami ciepła, w których przepływa woda płynącą w sposób przeciwprądowy w stosunku do przemieszczającego się brykietu. Woda doprowadzana jest do płaszcza górnego (3) króćcem wlotowym (11) i następnie rozprowadzana jest do płaszczów (12 i 13) za pomocą elastycznych rur łączących (6). Ogrzana woda wypływa króćcem wylotowym (9) umiejscowionym w płaszczu (12). Płaszcze wodne (12 i 13) są przymocowane na stałe do nieruchomej obejmy dolnej (7), natomiast płaszcz górny (3) jest przymocowany do obejmy górnej (4). Obejmy (7 i 4) są ze sobą połączone przegubowo za pomocą sworznia (10), dzięki czemu płaszcz górny (3) posiada swobodę odchylania się. Docisk płaszcza górnego (3) do brykietu realizowany jest poprzez odpowiednie położenie ciężarka (2) unieruchamianego na dźwigni (1), za pomocą śruby (5). zobacz »
3. POLB/9wynalazekŁączniki mechaniczne do mocowania elementów warstwowych konstrukcji betonowychWBiIŚzobacz »
4. POLB/10znak_towznak : ORCANWBiIŚzobacz »
5. POLB/11wynalazekKonstrukcja zasobnika energii kinetycznej łożyskowanego magnetycznie WM+WEzobacz »
6. POLB/12wynalazekEkstrakt metanolowy z korzenia sasanki otwartej Pulsatilla patens (L.) Mill., do zastosowania w leczeniu zakażeń wywołanych przez patogenne szczepy grzybów drożdżopodobnychWBiIŚ + Univ. Mississipizobacz »
7. POLB/13wynalazekEkstrakt metanolowy z korzenia sasanki zwyczajnej Pulsatilla vulgaris Mill., do zastosowania w leczeniu zakażeń wywołanych przez patogenne szczepy grzybów drożdżopodobnychWBiIŚ + Univ. Mississipizobacz »
8. POLB/19wynalazekZastosowanie sztucznej śliny na bazie nanozłotaWM+UMB +NANTESSztuczną ślinę na bazie nanozłota zastosowano do ograniczania wzrostu mikroorganizmów bytujących w jamie ustnej. Wzrost bakterii i grzybów zmniejsza się pod wpływem tej sztucznej śliny. Sztuczną ślinę na bazie nanozłota zastosowano do zmniejszenia adsorpcji bakterii i grzybów do powierzchni gładkiej lub chropowatej, najlepiej wypełnień stomatologicznych i elementów protetyki stomatologicznej. zobacz »
9. POLB/20wzor przemyslowyUrządzenie do rehabilitacji WMzobacz »
10. POLB/25wynalazekSposób otrzymywania kalafonii w proszku i innych substancji żywiczych z drewna drzew iglastychZWL+ Inst_NawozówSposób otrzymywania kalafonii w proszku i innych substancji żywicznych z drewna drzew iglastych a szczególnie z drewna sosnowego polega na tym, że suche drewno o wilgotności poniżej 10% w postaci rozdrobnionej (wióry, zrębki, trociny) lub w postaci wyciętych elementów z drewna litego, realizowany jest poprzez ekstrakcję nadkrytycznym ditlenkiem węgla przy ciśnieniu od 45 do 50 MPa i temperaturze powyżej 80°C a następnie dwustopniową dekompresję do 21 MPa i temperatury poniżej 50°C w pierwszym stopniu oraz poniżej 5,3 MPa w drugim stopniu. Proces realizowany jest z obciążeniem od 20 do 100 kg CO2/kg surowca. zobacz »
11. POLB/33wynalazekSposób oceny spontanicznej krystalizacji składników moczuWM+UMBzobacz »
12. POLB/36wynalazekAutonomiczny układ sterowania przemieszczeniem bocznym ciągnikowej kosiarki czołowej WM+SAMASZAutomatyka układu sterowania przemieszczeniem bocznym ciągnikowej kosiarki czołowej jest nadążna i autonomiczna dzięki zastosowaniu sterowania w funkcji trajektorii ruchu ciągnika i ukształtowania terenu mierzonych poprzez odporny na drgania czujnik inercyjny o dziewięciu stopniach swobody wspomagany magnetometrem i odbiornikiem GPS. Układ regulacji jest kaskadowy i zawiera dwie pętle sterowania w funkcji sprzężenia zwrotnego (nadrzędną i podrzędną), w skład których wchodzi: zewnętrzny moduł komunikacyjny (12), cyfrowy nadrzędny sterownik przemieszczenia kosiarki (8), estymator nadążny (7), adaptacyjny filtr Kalmana (6), czujnik IMU z magnetometrem i odbiornikiem GPS (5), cyfrowy podrzędny sterownik siłownika kosiarki (9), serwonapęd kosiarki (3) z czujnikiem przemieszczenia liniowego (4). zobacz »
13. POLB/41wynalazekManipulator do bezwykopowego serwisowania elementów infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnychWM + AquaRDManipulator do bezwykopowego serwisowania elementów infrastruktury sieci wodno - kanalizacyjnej, w szczególności wykorzystywany w instalacjach do wymiany i serwisowania przetworników ciśnienia. Manipulator składa się z dwóch modułów: modułu zapewniającego zakotwiczenie (unieruchomienie) manipulatora w rurze technicznej oraz modułu odpowiadającego za demontaż i montaż przetwornika ciśnienia (B). Moduły połączone są ze sobą za pomocą podatnego sprzęgła (C) umożliwiają pracę manipulatora w zakrzywionych odcinakach rurociągu. Manipulator posiada miniaturową kamerę wideo umieszczoną w chwytaku i pozwalającą na monitorowanie poprawności wykonywania operacji serwisowych oraz prowadzenia inspekcji przyłącza i rury technicznej. zobacz »
14. POLB/61wynalazekMiniaturowy hydrogenerator energii elektrycznejWMMiniaturowy hydrogenerator energii elektrycznej posiada wirnik (6) ułoży skowany w pokrywie dolnej i górnej hydrogeneratora charakteryzujący się stożkową geometrią części górnej (z kierunku napływającej wody) z kątem wierzchołkowym „Alfa” w zakresie 70-110° zależnym od kąta pochylenia osi wirnika, przy czym oś wirnika jest pochylona w kierunku kanału wlotowego w zakresie 15-50° w stosunku do płaszczyzny prostopadłej do kierunku przepływu. Kierownica wlotowa (3) jest niesymetryczna i przesunięta względem osi kanału wlotowego o wymiar A, który mieści się w zakresie od 0 do 45% średnicy kanału zasilającego, okno wlotowe B jest mniejsze lub równe oknu wylotowemu C. Okno wlotowe (4) stanowi od 30 do 50% powierzchni przekroju rury wlotowej. Pokrywa turbiny pełni rolę korpusu generatora energii. zobacz »
15. POLB/64wynalazekStanowisko do badań trwałości eksploatacyjnej protez zębowychWMzobacz »
16. POLB/173wynalazekDwuczęściowy implant do bezpośredniego połączenia kości z protezą kończynyWMPrzedmiotem zgłoszenia jest dwuczęściowy implant do bezpośredniego połączenia kości z protezą kończyny, który składa się z dwóch części: wkładu (3) i łącznika (4) połączonych na stałe połączeniem nierozłącznym. Wkład (3) posiada trójdzielny, stożkowaty kształt. Połączenie nierozłączne uzyskane jest przez utworzenie połączenia między gwintem wkładu (3) i gwintem łącznika (4) oraz przez zatrzaśnięcie zatrzasku łącznika (4) na zewnętrznej powierzchni rozpartego przez łącznik (4) trójdzielnego, stożkowatego kształtu wkładu (3). zobacz »
17. POLB/176wynalazekSposób oddzielania stwardniałej zaprawy cementowej od kruszywa grubego i rozdrabniania tej zaprawy oraz urządzenie do stosowania tego sposobuWBiIŚPrzedmiotem zgłoszenia jest sposób oddzielania stwardniałej zaprawy cementowej od kruszywa grubego i rozdrabniania tej zaprawy oraz urządzenie do stosowania tego sposobu, zapewniający odzyskanie kruszywa grubego z wyburzanych żelbetowych konstrukcji o właściwościach lepszych od właściwości kruszywa naturalnego, a rozdrobniona zaprawa cementowa spełnia wymagania dla dodatków pucolanowych, to jest o utajonych właściwościach hydraulicznych, która może być stosowana przy produkcji cementów, wyrobów wapienno - piaskowych, autoklawizowanego betonu komórkowego, bądź do betonów zwykłych. Proces oddzielania zaprawy od kruszywa grubego i jej częściowego rozdrobnienia realizowany jest w jednym urządzeniu, do którego gruz betonowy trafia najpierw do komory prażenia (1), gdzie zostaje poddany jednocześnie podgrzaniu do temperatury 650°C, gwarantującej całkowitą dehydratację cementu w zaprawie i cyklicznemu podnoszeniu na czterech półkach, osadzonych w równych odstępach na obracającym się urządzeniu o przekroju kołowym. zobacz »
18. POLB/177wynalazekSposób zapewnienia trwałości konstrukcjom betonowym oraz skład mieszanki betonowej w warstwie ochronnejWBiIŚWykonywane konstrukcje betonowe posiadają cienkie warstwy ochronne z rozwiniętą z jednej strony powierzchnią w postaci ostrosłupów z betonu specjalnego ze zbrojeniem rozproszonym ze strony oddziaływania agresywnego środowiska (1 i 2), przy czym warstwa ochronna ze zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym układana jest po stronie występowania naprężenia ściskającego, a warstwa ochronna ze zbrojeniem rozproszonym stalowym po stronie konstrukcji, gdzie występuje naprężenie rozciągające. Mieszanka betonowa zawiera cement klasy nie mniejszej niż 42,5 MPa w ilości od 360 do 640 kg/m3 w zależności od przewidywanej klasy agresji środowiska, kruszywa drobnego w postaci piasku kwarcowego płukanego, kruszywa grubego frakcji 2 - 4 mm ze skał niezwietrzałych typu bazalt lub granit, zawartości wody zarobowej wynikającej ze współczynnika wodno - cementowego nie większego od 0.35, superplastyfikatora w ilości nieodzownej do uzyskania konsystencji gęstoplastycznej mieszanki betonowej, pyłu krzemionkowego w ilości 7,5% w stosunku do masy cementu, nanodomieszki w ilości nie mniejszej jak 0,06% w stosunku do masy cementu i zbrojenia rozproszonego w ilości 2% w stosunku do masy cementu w postaci włókien polipropylenowych lub stalowych. zobacz »
19. POLB/178wynalazekPrzekładnia w piastach kół ręcznego wózka inwalidzkiego wraz ze sterowaniem zmianą przełożeńWIZPrzekładnia w piastach kół ręcznego wózka inwalidzkiego wraz ze sterowaniem zmianą przełożeń, złożona z koła centralnego oraz wirującego układu planetarnego, charakteryzuje się tym, że posiada tuleję przesuwną (2), zapewniającą przeniesienie napędu albo na koło obiegowe (4) przekładni planetarnej albo na jarzmo (połączone części (11 i 7)), która zawiera w swym kształcie: zęby czołowe (2a), służące do przekazywania napędu, rząd zębów obwodowych (2b), służących do przekazywania napędu oraz pierścień służący do sterowania przesunięciem sprzęgła (5). Sprzęgło (5) ma kształt bębna przechodzącego w nieregularny stożek, które jest osadzone przesuwnie w korpusie piasty (8). Sprzęgło to posiada rzędy zębów (5a, 5b, 5c), usytuowanych wewnętrznie obwodowo, które służą do odbierania napędu od koła obwodowego (4) i jarzma (7) i przekazywania go na korpus piasty (8). zobacz »
20. POLB/180wzor uzytkowyMechanizm mocujący obejmę do wózka inwalidzkiegoWM i absolwenci WMElementem łączącym obejmę z elementem ramy przystawki jest mechanizm zatrzaskowy, którego głównymi elementami są trzpień (3) i tuleja zewnętrzna (4) z mechanizmem zapadkowym ze sprężyną (8) zabezpieczona nakrętką (7). Tuleja zewnętrzna (4) połączona jest z czopem (6). zobacz »
21. POLB/181wzor uzytkowyUrządzenie sterujące zmianą przełożeń kół ręcznego wózka inwalidzkiegoWIZzobacz »
22. POLB/182wynalazekEkstrakty – metanolowy i heksanowy - z plechy żełuczki izydiowej Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale do zastosowania w sposobie leczenia chorób nowotworowych.WBiIŚzobacz »
23. POLB/187wynalazekSubstytut śliny naturalnejWM + UMwB + NantesSubstytut śliny naturalnej jest kompozycją roztworu mucyn typu III (zawartość min. 1,7% wag) z dodatkiem gumy ksantanowej (zawartość min. 0,3% wag) oraz nanozłota (zawartość min. 80 ppm) w buforowanym roztworze soli fizjologicznej, na bazie NaCl, KH2PO4, Na2HPO4. Buforowany roztwór przygotowano na bazie soli fizjologicznej poddanej działaniu plazmy niskociśnieniowej i niskotemperaturowej. Składniki utrzymują właściwości sztucznej śliny w parametrach zbliżonych do właściwości śliny naturalnej przez minimum 2,5 godziny w zakresie tarcia i minimum 7 dni w zakresie pH i napięcia powierzchniowego. zobacz »
24. POLB/189wynalazekQuasi - rezonansowy przekształtnik podwyższający napięcie z dławikiem sprzężonymWEQuasi - rezonansowy przekształtnik podwyższający napięcie z dławikiem sprzężonym L1 – L2 zawierający kondensator rezonansowy Cr i dławik rezonansowy Lr tranzystor mocy T1 i diodę mocy D, w którym dławik sprzężony jest połączony w układzie autotransformatorowym, a układ rezonansowy dołączony jest do odczepu autotransformatora. zobacz »
25. POLB/190znak_towPolifoniaPBzobacz »
26. POLB/191wzor uzytkowyUrządzenie do wykańczającej obróbki ścieżek pomiarowych na wałach maszyn wirnikowychWIZUrządzenie do wykańczającej obróbki ścieżek pomiarowych na czopach wałów maszyn wirnikowych posiada trzy zespoły nagniatające (I, II, III), usytuowane promieniowo w sztywnej, dwudzielnej obejmie (1a, 1b) mocowanej za pośrednictwem wspornika do podstawy lub fundamentu. Zespoły nagniatające (I, II, III) mają możliwość regulacji położenia promieniowego z wykorzystaniem mechanizmu śrubowego zbudowanego z tulei wkręcanej (4) i pozbawionej możliwości obrotu oprawy (5) z przeciwnakrętką (11). Zespoły nagniatające (I, II, III) są przesunięte względem siebie wzdłuż osi obrabianego wału o wartość równą promieniowi R powierzchni sferycznej elementu roboczego kulki nagniataka, a dwudzielna obejma (1a, 1b) ma możliwość otwierania z wykorzystaniem zawiasu z wkręcanymi trzpieniami stożkowymi (12) i dwóch śrub blokujących (14). zobacz »
27. POLB/213wynalazekUkład sterowania energoelektronicznym filtrem aktywnymWEzobacz »
28. POLB/214wynalazekZastosowanie ekstraktu z plech żełuczki izydiowej Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale w leczeniu chorób pasożytniczych wywołanych przez pierwotniaki chorobotwórcze Leishmania donovaniWBiIŚzobacz »
29. POLB/215wynalazekWielopozycyjny wózek sportowy z napędem ręcznymWMWielopozycyjny wózek sportowy z napędem ręcznym dla osób z niepełnosprawnością kończyn dolnych bądź po ich amputacji posiada mechanizm podnoszenia napędu korbowego (4) regulowany płynnie ramieniem w zakresie 0° - 60°. Mechanizm podnoszenia napędu korbowego (4) zmienia pozycję jazdy przodem z siedzącej na półleżącą i odwrotnie oraz w pozycjach pośrednich. zobacz »
30. POLB/216wzor uzytkowySkładany wózek aktywny dla osób z niepełnosprawnościąWMzobacz »
31. POLB/217wynalazekSposób i układ do pomiaru wartości zespolonej impedancji pętli zwarciowejWEzobacz »
32. POLB/219wynalazekKompozycja do leczenia zgnilca złośliwego pszczółZWLzobacz »
33. POLB/220znak_towINNO EKO TECH TARGI TRANSGRANICZNEWBiIŚzobacz »
34. POLB/221znak_towGWINTPBzobacz »
35. POLB/225wynalazekPionizator dynamicznyWMzobacz »
36. POLB/226wynalazekPrzekształtniki podwyższające napięcie z dławikami dzielonymiWEzobacz »
37. POLB/227wynalazekGłowica do wytłaczania kompozytów polimerowychWMzobacz »
38. POLB/228wynalazekUrządzenie do ćwiczeń stawu biodrowegoWM , WIZzobacz »
39. POLB/229znak_towAKADERAPBzobacz »
40. POLB/237wynalazekUrządzenie do odzyskiwania i konwertowania energii mechanicznej z drgań promieniowych wirnika lub wału maszyny na energię elektrycznąWMzobacz »
41. POLB/242wynalazekNasada kominowa nawiewno-wywiewnaWBiIŚzobacz »
42. POLB/252wzor uzytkowyPrzewód podwójny preizolowany typu twin pipeWBiIŚzobacz »
43. POLB/255wynalazekEkstrakt z części nadziemnej staroduba łąkowego Ostericum palustre (Besser) Hoffm do zastosowania w leczeniu chorób malarycznychWBiIŚzobacz »
44. POLB/256wynalazekSuszarnia konwekcyjno-fontannowaWMzobacz »
45. POLB/261wynalazekSystem wspomagający stabilność bezzałogowych statków powietrznych w przypadku awarii napęduWMzobacz »